Friday, December 16, 2011

Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan 2011, UIAM, 19-20 Nov 2011

Bergambar bersama tokoh Al-Quran Malaysia yang tidak asing lagi. Tan Seri Datuk Haji Hassan bin Haji Azhari.

Seminar yang berjaya menghimpunkan 600 orang peserta yang mencintai al-Quran.


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT:
PENGALAMAN DI UIAM

Md Yusof bin Jamar @ Jamil
mdyusofjamar@yahoo.comABSTRAK

Manfaat mempelajari qiraat tidak banyak diketahui oleh khalayak umum kerana qiraat tidak dipelajari secara meluas. Hanya institusi khusus seperti UIAM sahaja yang menawarkan kursus qiraat secara akademik. Kertas kerja ini cuba menghuraikan manfaat yang diperolehi dengan mempelajari qiraat. 22 orang responden telah dipilih untuk mendapatkan respon yang diperlukan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa qiraat banyak membantu dalam mendalami ilmu al-Quran. Bukan sahaja dari segi pembacaan bahkan ilmu-ilmu lain seperti tajwid, wakaf dan iftida’ serta khilaf-khilaf yang berlaku antara imam-imam qurra’. Adalah dicadangkam supaya qiraat diperluaskan kepada khalayak Islam di Malaysia supaya keindahan al-Quran benar-benar meresap ke dalam kehidupan ummah.

1.0              PENDAHULUAN


1.1              LATARBELAKANG

Pengajian al-Quran ibarat laut tidak bertepi. Terlalu luas dan sangat menakjubkan. Semakin dipelajari semakin banyak lagi yang perlu dipelajari. Antara bidang al-Quran yang baru hendak dimajukan di Malaysia ialah Qiraat. Sejarahnya sudah lama sejak dari Rasulullah lagi namun di Malaysia belum lagi menjadi bidang yang diutamakan. Walaupun ada kelas mengenainya dijalankan oleh guru-guru yang pakar tetapi ianya tidak diadakan secara formal. Bagi mereka yang ingin mempelajarinya selalu tertanya-tanya dan tercari-cari sekiranya ada kelas dijalankan di mana-mana yang berdekatan dengan tempat kediaman mereka. Malangnya pakar-pakar qiraat tidak ramai. Mereka tidak berada di banyak tempat. Paling ramai mereka berada di Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur. Antara sebabnya ialah kerana bayak institusi yang memperkembangkan pengajian qiraat sama ada secara individu, swasta  atau organisasi besar. Ramai yang mencari akan adanya kelas-kelas qiraat. Alhamdulillah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) telah mengambil inisiatif untuk memulakannya secara akademik. Sejak tahun  2003 lulusan yang telah dihasilkan melebihi 50 orang.

Qiraat adalah sebahagian penting dari pengajian al-Quran. Bagi mufasirin, penguasaan tentang qiraat adalah syarat penting. Tanpa qiraat pentafsiran al-Quran tidak dianggap lengkap. Mengenai qiraat ini, ramai yang biasa dengan Qiraat Sab’a (Qiraat tujuh). Di UIAM Qiraat ‘Asara (Qiraat sepuluh) yang diberi tumpuan. Kebanyakan responden yang mengikuti kursus ini datang dari mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Walau bagaimanapun ramai juga yang datang dari luar kawasan. Kesemua yang datang dari jauh ini adalah orang dewasa yang sudah berjawatan dan berpendapatan. Bukan itu sahaja ramai juga yang sudah bersara. Maka perbincangan ini tidak lagi meliputi isu mengenai pedagogi tetapi andragogi. Orang-orang dewasa mempunyai minat dan selera yang berbeza dengan anak-anak sekolah. Dorongan intrinsik mereka yang menjana usaha untuk menambahkan ilmu mengenai al-Quran khsusunya qiraat.  Mereka memiliki inisiatif yang tinggi untuk mempelajari qiraat.

Kertaskerja ini mengkaji 22 orang responden yang masih mengikuti kursus qiraat di UIAM. Maklumat yang terhimpun memperjelas bukan sahaja keupayaan mereka mengikuti kelas qiraat bahkan memberikan gambaran positif tentang perkembangan  pengajian qiraat di Malaysia khsusunya di UIAM.
           


1.2              PERMASALAHAN

Pengajian qiraat telah agak lama diperkatakan di Malaysia. Yang selalu menjadi kesukaran ialah mencari kelas-kelas yang menganjurkannya. Selain daripada itu kaedah mempelajarinya juga menjadi topik perbincangan kerana mempelajari qiraat memerlukan masa yang panjang. Untuk  mempelajarinya  memerlukan ketekunan dan intelek yang berbeza berbanding dengan mempelajari al-Quran mengikut riwayat Hafs ‘an ‘Aasim toriq Syatibiyyah kerana kita sudah terlalu biasa dengannya. Oleh itu kertaskerja ini akan membincangkan mengenai hal-hal yang berkaitan.


1.3              OBJEKTIF

i           Untuk mengenalpasti qiraat yang dipelajari di Malaysia.
ii          Untuk mengenalpasti responden-responden yang mengikuti pengajian qiraat.
iii         Untuk mengenalpasti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas qiraat di UIAM.
iv         Untuk mengenalpasti manfaat mempelajari qiraat.

2.0              QIRAAT ‘ASARA

Pengajian qiraat di UIAM adalah berdasarkan Qiraat ‘Asara. (Mohd Rahim Jusoh, 2001 dan Abu Mardhiah, 2007). Nama-nama imam qurra’ yang sepuluh dan perawinya adalah seperti di bawah:

Bil       Imam Qurra’   Perawinya

1          Nafi’                Qalun
                                    Warsy

2          Ibn Kathir        Al-Bazzi
                                    Qunbul

3          Abu Amr          Ad-Duriy
                                    As-Susi

4          Ibn ‘Aamir       Hisham
                                    Ibn Zakuan

5          ‘Aasim             Syu’bah
Hafs

6          Hamzah            Khalaf
Khalad

7          Al-Kisaie         Abu Al-Harith
                                    Ad-Duriy

8          Abu Jaafar       Ibn Wardan
                                    Ibn Jammaz

9          Ya ‘qub            Ruuh
                                    Ruwais

10        Khallad            Ishaq
                                    IdrisSenarai di atas menunjukkan imam-imam qurra’ yang sepuluh. Daripada jadual itu imam Nafi’ adalah pada kedudukan pertama dan yang terakhir ialah imam Khallad. Imam ‘Aasim ialah pada kedudukan kelima. Namun demikian qiraat ‘Aasim adalah yang paling popular. Lebih 60% penduduk dunia membaca qiraat ‘Aasim. Al-Quran yang bertulisan Rasm Uthmani boleh digunakan untuk membaca kesemua qiraat.


3.0              TOPIK-TOPIK PENGAJIAN QIRAAT

Pengajian qiraat memerlukan kekuatan mental. Pemikiran yang tinggi juga diperlukan. Banyak yang perlu dipelajari, diingat dan dihafal. Usul qiraat menyenaraikan topik-topik yang berikut:

3.1              Lafaz berkaitan huruf sod
3.2              Idgham kabir
3.3              Ha kinayah
3.4              Mad dan qasar
3.5              Dua hamzah dalam satu kalimah (hamzahtain min kalimah)
3.6              Dua hamzah dalam dua kalimah (hamzahtain min kalimatain)
3.7              Hamzah mufrad
3.8              Naql hamzah pada huruf sebelumnya
3.9              Saktah sebelum hamzah
3.10          Idham soghir
3.11          Idgham mutaqorabain
3.12          Nun yang mati atau tanwin
3.13          Fatah dan imalah huruf-huruf ro’
3.14          Huruf-huruf lam
3.15          Raum dan isymam
3.16          Ya’idhofah
3.17          Tambahan huruf ya’ pada kalimah
3.18          Ifrad dan jama’ pada bacaan

Banyak lagi sebenarnya yang dipelajari tetapi tidak dapat disenaraikan secara terperinci lagi. Antaranya ialah hal-hal yang berkaitan dengan taghliz, taqlil dan lain-lain yang berkaitan.


4.0              KURSUS QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM

4.1              Responden

            Kebanyakan responden yang mengikuti kursus Qiraat di UIAM terdiri dari orang dewasa. Lebih      
            khusus lagi mereka adalah orang-orang yang bekerja atau yang telah bersara. Walau bagaimanapun 
            terdapat juga sebilangan pelajar yang mengikutinya. Jadual  di bawah menunjukkan bahawa
            responden lelaki adalah seramai 13 orang iaitu 59.10%. responden wanita pula seramai 9 orang atau
           40.90%.

   Lelaki       %      Wanita         %      
Jantina        13        59.10        9          40.90
Jumlah        13        59.10        9          40.90


4.2              Usia responden
Umur      Lela-             Wani-               
(tahun )   ki         %       ta        %       Jum        %

20-30       4      18.20   3        13.60     7        31.80
31-40       3      13.60   2         9.10      5        22.70
41-50       1      4.50     0         0.00      1          4.50
Lebih 50   5      22.70   4       18.20      9        40.90
Jumlah   13      59.10   9       40.90     22     100.00

            Jadual di atas memberikan gambaran tentang kelompok usia responden. 9 daripada responden  
            atau    40.90% adalah mereka yang berusia melebihi 50 tahun. Kelompok usia paling muda  
            adalah seramai 7 orang (31.80%).

           
4.3              Peringkat kelayakan akademik responden

Kelayakan       Lela-           Wani-                  
Kelayakan       ki       %      ta          %      Jum        %

Sarjana            3      13.60    0       0.00      3        13.60
Sarjana Muda  2        9.10    4      18.20     6        27.30
Diploma           3      13.60    1       4.50      4        18.20
STPM/STAM  1        4.50    1       4.50      2          9.10
Matrikulasi       0        0.00    2       9.10      2          9.10
SPM/MCE      3      13.60    0       0.00      3        13.60
Lain-lain           1        4.50    1       4.50      2          9.10
Jumlah           13     59.10    9     40.90     22     100.00

Jadual di atas menunjukkan ramai antara perserta memiliki pendidikan peringkat pengajian tinggi. 13 orang atau 59.10% memiliki diploma, sarjana muda dan sarjana. Kelayakan akademik paling rendah tidak dinyatakan responden.


4.4              Pekerjaan/bidang pekerjaan responden

Pekerjaan/          Lela-           Wani-               
Bidang                ki        %      ta        %      Jum        %

Pelajar                 4      18.20  2       9.20     6         27.30
Pesara                 3      13.60  3     13.60     6         27.30
Guru                    2        9.10  0       0.00     2           9.10
Suri Rumah          0        0.00  2       9.10     2           9.10
Guru Agama        1        4.50  0       0.00     1           4.50
Eksekutif              0        0.00  1       4.50     1           4.50
Jururunding IT      1        4.50  0       0.00     1           4.50
Editor                   0        0.00  1       4.50     1           4.50
CEO Syarikat      1        4.50  0       0.00     1            4.50           
Pegawai Tentera  1         4.50 0        0.00    1            4.50
 Jumlah              13     59.10  9      40.90    22     100.00    

        Jadual di atas menunjukkan bahawa 16 orang atau 72.70% responden adalah mereka yang sedang  
           bekerja dan yang  sudah bersara. Jumlah pesara adalah seramai 6 orang atau 27.30%. Agak 
           menarik daripada 16 orang responden hanya seorang sahaja adalah guru agama. Yang lain 
           memegang berbagai jawatan seperti eksekutif, jururunding IT, editor, CEO dan pegawai tentera. Ini 
           menunjukkan bahawa pengajian qiraat juga menjadi tarikan kepada mereka yang bukan dari bidang
           agama.

                       
4.5              Negeri tempat tinggal responden

                                                Wani- 
Negeri             Lelaki     %         ta            %       Jum        %

Selangor          5          22.70      4          18.20     9          40.90
Pahang             2            9.10     2            9.10     4          18.20
Johor               1            4.50      1            4.50     2            9.10
Kedah             2            9.10      0            0.00     2            9.10
Perak               1            4.50     0            0.00     1            4.50
Perlis               0             0.00     1            4.50     1            4.50
Jumlah           13         59.10     9          40.90    22       100.00

Dalam jadual di atas terdapat 12 orang responden atau 54.50% yang datangnya dari Selangor dan Wilayah Persekutuan. Yang lain datang dari Pahang (18.20%), Johor (9.10%), Kedah (9.10%) dan Perlis (4.5%).


4.6              Jarak perjalanan perserta

Jarak
Perjalanan        Lela-                Wani- 
(km)                ki          %         ta            %      Jum         %

Kurang 50        7       31.80       7          31.80   14         63.60
51-100             1         4.50       1            4.50     2           9.10
101-150           1         4.50       1            4.50     2           9.10
151-200           1         4.50       0            0.00     1           4.50
201-250           0         0.00       0            0.00     0           0.00
251-300           0         0.00       0            0.00     0           0.00
Lebih 300         2         9.10       1            4.50     3         13.60
Jumlah           13       59.10      9          40.90    22       100.00

Dalam jadual di atas16 orang responden (72.70%) datang dalam lingkungan 100 kilometer dari UIAM. Namun demikian  6 daripada responden datang dari jauh yang jaraknya hingga melebihi 300 kilometer.  

                                                                           
            4.7       Mod pengangkutan responden

            Mod                Lela-                Wani-
            Pengangkutan  ki          %         ta          %      Jum         %

            Kereta sendiri   9        40.90   6          27.30   15        68.20
            Bas ekspress    2          9.10   0            0.00   2            9.10
            Berjalan kaki    2          9.10   2            9.10   4          18.20
            Teksi                0         0.00    1            4.50   1            4.50
            Jumlah            13      59.10   9          40.90   22      100.00  


Walaupun ramai responden yang tinggal dalam lingkungan 100 kilometer memandu kereta sendiri tetapi sebenarnya ramai juga mereka yang datang dari luar UIAM adalah memandu sendiri. Selain daripada itu terdapat 2 orang responden (9.10%) datang dengan menaiki bas ekspress seperti ditunjukkan dalam Jadual di atas.


4.7              Objektif pembelajaran responden
                                              Kekera-
Bil       Respon                                    pan                    %    

1                    Berminat mendalami                  12                26.10
al-Quran
2                    Mengetahui cara-cara                11               23.10
bacaan dari imam qiraat
selain qiraat Hafs
3                    Mendalami ilmu agama dari         5               10.90
al-Quran
4                    Menyempurnakan fardhu             3                 6.50
Kifayah
5                    Untuk mengetahui nilai                 3                 6.50
sebenar qiraat
            6          Memartabatkan ilmu qiraat          2                 4.30
            7          Untuk memantapkan lagi             2                 4.30
bacaan al-Quran
            8          Untuk menyebarkan ilmu             2                 4.30
al-Quran
            9          Mencari ilmu yang diredhai          1                 2.20
Allah
            10        Untuk mengaplikaasi IT               1                2.20
dalam pembelajaran qiraat
            11        Untuk mendapat keberkatan       1                 2.20
Allah
            12        Untuk menyedarkan                   1                  2.20
Masyarakat
            13        Menguasai bidang yang               1                 2.20
jarang dikuasai oleh orang
awam
            14        Untuk mendalami ilmu tafsir        1                 2.20
            Jumlah                                                46             100.00Terdapat sebanyak 46 respon seperti ditunjukkan dalam jadual di atas. Respon yang paling tinggi kekerapannya ialah responden ingin mendalami al-Quran (26.10%). Terdapat pula 23.90% responden yang mempelajari qiraat kerana minat mereka untuk mengetahui lain-lain qiraat selain Hafs. Selain daripada itu banyak fokus responden mengenai pembelajaran qiraat selain yang disebut di atas.


            4.9       Teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan pada persepsi pelajar

                                                                                    Kekera-
            Bil       Respon                                                 pan             %

            1          Perbincangan dan pembentangan            11          21.60
            2          Bertalaqi secara individu                           9          17.60
            3          Guru mendengar bacaan responden          7          13.70
dan membetulkan kesilapan
            4          Guru membaca secara jama’ dan             7          13.70
diikuti oleh responden mengikut
kaedah di Mesir
            5          Membaca usul qiraat                               7           13.70
            6          Ujian bertulis dan hafazan                        4             7.80
            7          Guru membuat tunjuk cara                      2             3.90
            8          Talaqi secara beramai-ramai                    2            3.90
            9          Kerja kumpulan                                      1             2.00
            10        Soal jawab                                             1             2.00
Jumlah                                                             51        100.00


Jadual dii atas adalah respon daripada responden berdasarkan persepsi mereka. Mereka mendapati bahawa kaedah yang paling kerap digunakan ialah perbincangan dan pembentangan mengenai topik-topik qiraat (21 ;60%). Responden juga positif mengenai proses talaqi (17.60%), pembetulan dalam pembacaan (13.70%), membaca secara jama’ (13.70) dan membaca usul  qiraat (13.70%).


            4.10     Kebaikan teknik yang digunakan mengikut persepsi responden

            Bil       Respon                                             Kekera- 
                                                                                pan            %

            1          Memudahkan kefahaman                    7            21.20
2          Meningkatkan kefahaman                   4            12.10
3          Kesilapan bacaan dibetulkan               4            12.10
semasa bertalaqi 
            4          Berkesan                                           3              9.10
            5          Mengetahui sanad bacaan hingga        2              6.10
Rasulullah SAW
            6          Memudahkan pelaksanaan amali        2              6.10
Bacaan
            7          Pembentangan dalam kelas                 1              3.00
memantapkan kefahaman mengenai
qiraat
            8          Ujian syafawi (membaca)                   1              3.00
menggalakkan hafazan 
9          Ujian tulisan menggalakkan                1              3.00
Pembelajaran
            10        Boleh diikuti                                      1              3.00
11        Meningkatkan interaksi antara guru    1              3.00
dan pelajar
12        Mudah diadaptasi                              1              3.00
13        Sama kaedahnya seperti di Mesir       1              3.00
14        Sesama ahli kumpulan membantu       1              3.00
membetulkan kesalahan
15        Mengetahui usul qiraat setiap imam     1             3.00
16        Mengetahui bacaan secara jama’                    3.00
17        Rujukan membantu                            1              3.00
            Jumlah                                            33         100.00


                                   
Teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas seperti di atas memberikan impak kepada pelajar. 21.20% responden berpendapat bahawa teknik-teknik yang digunakan memudahkan kefahaman mereka. 12.10% mengatakan tekniknya meningkatkan kefahaman. 12.20% juga mengatakan kesilapan semasa membaca dapat dibetulkan sertamerta. 


            4.11     Faedah mempelajari qiraat

            Bil       Respon                                                 Kekera- 
Pan              %

            1          Mengetahui pelbagai wajah qiraat         9               24.30
            2          Menambahkan kefahaman ilmu             6               16.20
tajwid
3          Meningkatkan mutu bacaan                  5               13.50
            4          Menambahkan keyakinan membaca     3                 8.10
qiraat lain       
            5          Mengetahui cara bacaan qiraat yang     3                 8.10
Betul
            6          Membantu menguasai bacaan               2                5.40
riwayat Hafs ‘an ‘Aasim
            7          Lebih yakin melaksanaan bacaan          2                5.40
mengikut Rasm Uthmani
            8          Mengetahui usul qiraat setiap imam       2                5.40
            9          Dapat mengenalpasti kesalahan            1                2.70
bacaan
            10        Melaksanakan bacaan qiraat dalam      1                2.70
Solat
            11        Mempelajari qiraat lain selain                1                2.70
daripada Hafs ‘an ‘Aasim
            12        Boleh melaksanakan qiraat                   1                2.70
mengikut kemampuan diri sendiri
            13        Kefahaman tentang farasy bacaan         1                2.70
                        Jumlah                                               37           100.00


Jadual di atas menunjukkan bahawa 24.30% responden positif kerana mereka dapat mempelajari pelbagai qiraat. Selain daripada itu penglibatan mereka menambahbaik kemahiran mereka tentang al-Quran khususnya qiraat.


            4.12     Masalah yang dihadapi berkaitan pengajian qiraat
 
            Bil        Respon                                             Kekera-  
                                                                                 pan             %

1                    Kurang rujukan mengenai qiraat          6              27.30
dalam bahasa Melayu
2                    Kurang pengusaan bahasa Arab          5              22.70
menyukarkan membuay rujukan
            3          Masa belajar tidak mencukupi            4               18.20
            4          Perlukan masa yang lama untuk           2                9.10
membaca qiraat dengan betul                                    
5          Masyarakat tidak peka tentang ilmu     1                4.50
qiraat                                                                          
6          Perlukan masa yang lama untuk           1                4.50
memahami cara bacaan qiraat
            7          Perlukan guru tuisyen talaqi                 1                4.50
            8          Banyak gangguan kerja dan rutin         1                4.50
harian
            9          Kurang guru yang berkelayakan          1                4.50
mengajar qiraat
                                   Jumlah                                   22           100.00                                                                                                       

Jadual dii atas menghuraikan masalah paling besar dalam mempelajari qiraat ialah kurangnya buku rujukan dalam bahasa Melayu (27.30%). Masalah besar yang kedua ialah mengenai penguasaan bahasa Arab yang terlalu rendah (22.70%). Ada juga yang mengatakan bahwa masa untuk mempelajari qiraat tidak mencukupi (18.20%).

           
            4.13     Cadangan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran qiraat
           
            Bil        Respon                                               Kekera-
pan          %

            1          Tambahkan masa belajar                       4        22.22  
            2          Banyakkan ulangkaji kendiri                  2        11.11
            3          Qiraat perlu dimulakan dari awal            1          5.55
dengan memasukkannya dalam                   
silibus sekolah
            4          Catatan dari pengajaran dan                  1          5.55
pembelajaran dibukukan untuk
rujukan  
            5          Adakan gerakkerja berkumpulan          1            5.55
            6          Banyak mendengar MP3 mengenai       1            5.55
bacaan qiraat
            7          Selalu bermusyafahah dengan guru        1            5.55
            8          Kembangkan teknik mengingat uslul      1            5.55
dan farasy huruf
            9          Bantu membantu antara guru dan          1            5.55
responden dalam pengajaran dan
pembelajaran
            10        Banyakkan rujukan dalam bahasa         1            5.55
Melayu
            11        Pelajari qiraat berperingkat-peringkat   1            5.55
            12        Setiap qiraat diajar secara berasingan              5.55
supaya lebih mantap
            13        Membaca jama’ bila sudah mantap       1            5.55
            14        Perluaskan pendedahan mengenai         1            5.55
qiraat
            Jumlah                                                            18     100.00

Jadual di atas menunjukkan responden memberikan banyak cadangan mengikut situasi mereka masing-masing. Terdapat 22.22% responden mencadangkan agar pengajian qiraat ini dipanjangkan masanya.


5.0              ANDRAGOGI

Orang dewasa tidak perlukan gesaan dan desakan untuk belajar. Segala-galanya perlu diatur dengan sengaja. Banyak usaha dan rangsangan datangnya dari dalam diri. Secara lumrahnya orang dewasa yang belajar bukan kerana disuruharah. Apabila mereka menetapkan hati untuk belajar bermakna mereka mendapat dorongan dari dalam. Pengalaman memainkan peranan dalam proses orang dewasa untuk bersekolah semula. Pada akhir proses sesuatu pembelajaran, orang dewasa inginkan nilai tambah sama ada dari segi kemahiran ataupun teori.6.0              SUATU HARAPAN

Bagi mereka yang mempelajari qiraat mereka mendapat kemanisan ilmu. Qiraat bukan sahaja membuka dimensi baru dalam mempelajari al-Quran malah memantapkan lagi kemahiran al-Quran yang sedia ada. Banyak harapan untuk masa hadapan bidang qiraat. Jika ada usaha untuk menyebarluaskannya tentu qiraat akan mendapat tempat di hati penggemar-penggemar al-Quran secara khusus dan kepada semua umat Islam pada umumnya. Adalah dicadangkan bahawa qiraat perlu dipelajari sejak dari kecil lagi. Memasukkannya dalam silibus sekolah (rendah dan menengah) akan membuka ruang baru dalam pengajian qiraat. Penggemblingan pakar-pakar qiraat diperlukan untuk memperbanyakkan rujukan mengenai qiraat dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu media elektronik perlu memainkan peranannya dalam memperkembangkan pengajian qiraat kepada khalayak umum. Aspek mengenai bahasa Arab pula tidak boleh diabaikan. Pengajian qiraat memerlukan penguasaan bahasa Arab. Oleh itu pembelajaran mengenai bahasa Arab perlu digandakan supaya lebih ramai orang yang menguasainya.


RUJUKAN

Abu Mardhiyah (2010). Panduan Penulisan Al-Quran (Rasm Othmani) Riwayat Hafs ‘An  'Aasim.
           Gombak : Al-Jenderaki Enterprise.

Abu Mardhiyah (2007). Tajwid Al-Quran Qiraat ‘Aasim – Riwayat Hafs Toriq Al-Syatibi.            
           Gombak : Al-Jenderaki Enterprise.

Mohd. Azhar Abdul Hamid et.al. (2004). Andragogi – Mengajar Orang Dewasa Belajar           
           Bentong : PTS Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Mohd Rahim Jusoh (2001). Pengenalan Ilmu Qiraat. Batu Caves : Mahsuri Timur Sdn. Bhd.

No comments:

Post a Comment